Програма на конференцията

 

22 Ноември 2019 (петък)

08:30 - 09:30 РЕГИСТРАЦИЯ

09:30 - 10:00 ОТКРИВАНЕ, зала Компас, Ректорат

 

10:00 - 12:00 Пленарни доклади

 •   10:00 - 10:40 Веселин Тончев, "Модел на кристален растеж без съпътстващо зародишообразуване"
 •   10:40 - 11:20 Мария Марудова, "Полиелектролитни многослойни филми за контролирано освобождаване на лекарствени вещества"
 •   11:20 - 12:00 Нина Желязкова, "Отворен код и отворени данни за приложения на химичната и нано-информатиката"

 

12:00 - 13:00 Обедна почивка

 

13:00 - 14:30 Устни Доклади

 • 13:00 - 13:15 Лидия Кайнарова, "Тестване и валидиране на калибрационни стратегии при определяне на концентрация и размери на наночастици със spICP-MS"
 • 13:15 - 13:30 Селен Исмаил, "Синтез и охарактеризиране на нови pH-чувствителни флуоресцентни полимерни мицели за биомедицинско приложение"
 • 13:30 - 13:45 Полина Джамбазова, "Получаване и охарактеризиране на комплексни съединения на 2-тиоурацил и негови производни"
 • 13:45 - 14:00 Николай Лумов, "Изследване на структура и механизъм на радикал улавяне на N-алкилирани бензимидазолови продукти чрез теоретични методи"
 • 14:00 - 14:15 Илкнур Ахмед, "Синтез на нови фероцен-съдържащи хетероциклени съединения"
 • 14:15 - 14:30 Ирена Костова, "Регионална мрежа за мониторинг на въздуха"

14:30 - 15:30 Постерна сесия

 

 

 

15:30 - 17:00 Устни доклади

 • 15:30 - 15:45 Десислава Киркова, "Синтез на нови бензотиазолови производни – потенциални тирозиназни инхибитори"
 • 15:45 - 16:00 Мария Аргирова, "Идентификация на органични материали в художествени творби чрез комбинирани аналитични методи"
 • 16:00 - 16:15 Глория Исса, "Синтез на нови наноструктурирани манган-цериеви катализатори за пълно окисление на етилацетат"
 • 16:15 - 16:30 Десислава Гергинова, "Пчелен мед – как да разпознаем истинския, използвайки ЯМР спектроскопия"
 • 16:30 - 16:45 Nina Stoyanova, "Viral DNA polymerase inhibition by Graptopetalum paraguayense phenolic acids. A theoretical study"
 • 16:45 - 17:00 София Славова, "Образуване на пиримидиновите бази цитозин и урацил от формамид"

17:30 Коктейл

 

23 Ноември 2019 (събота)

 

10:30 - 13:00 Работни срещи по направления

13:00 - 14:00 Обяд

14:30 - 17:00 Културна програма