Сборник с резюмета, 22- 23 ноември 2013 г.

 

П Р О Г Р А М А
 
22 ноември 2013, ПЕТЪК
 
08:00 – 09:00 Регистрация
Зала „Компас" – Ректорат наПУ „Паисий Хилендарски"
 
09:00 – 09:30 Откриване на конференцията
 
СЕКЦИЯ „AНАЛИТИЧНА ХИМИЯ" И „НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ"
Председател: доц. д-р Веселин Кметов – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"
 
10:00 – 10:15 Ваня Запрянова, ПУ „Паисий Хилендарски".
Приложение на екстракция при температура на коагулация за разделяне на Сулфаметоксазол и Триметоприм.
 
10:15 – 11:00 Крум Бърдаров, СУ „Св. Климент Охридски".
Mасспектрометрията в метало-протеомиката – граница между живото и неживото.
 
11:00 – 11:15 Анна Христева, ПУ „Паисий Хилендарски".
Приложение на in-situ дисперсивна течно-течна микроекстракция в комбинация с високо-ефективна течна хроматография.
 
11:15 – 11:30 Зиля Мустафа, „Проф. д-р Асен Златаров", Бургас.
Комбиниране на газ хроматографски с хемометрични методи при анализ на биодизел.
 
11:30 – 11:45 Мария Френкева, ПУ „Паисий Хилендарски".
Ionic liquids and surfactants as extracting phase in DLLME of dopamine prior to HPLC-UV detection. 
 
11:45 – 12:00 Веска Кирчева, СУ „Св. Климент Охридски".
Синтез на лантаноидни комплекси с бискумаринови производни и изследване на техните оптични свойства.
 
12:00 – 13:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА
 
13:00 – 13:30 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМА „ХАХЛАНГЕ"
 
 
СЕКЦИЯ „ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ"
Председатели: доц. д-р Гинка Антова и доц. д-р Боян Боянов – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"
 
13:30 – 13:45 Олга Тенева, ПУ „Паисий Хилендарски".
Промени във физикохимичните показатели на ленено масло по време на съхранение.
 
13:45 – 14:00 Жанет Симеонова, ПУ „Паисий Хилендарски"
Състав на семена от гледичия и албиция.
 
14:00 – 14:15 Надежда Петкова, Университет по хранителни технологии – Пловдив.
Изолиране и характеристика на инулин от синя жлъчка (CICHORIUM INTYBUS L).
 
14:15 – 14:30 Жана Петкова, ПУ „Паисий Хилендарски".
Фосфолипиден състав на масла от сем. Cucurbitaceae.
 
14:30 – 14:45 Александър Пелтеков, ПУ „Паисий Хилендарски".
Optimization of the charging process in zinc hydrometallurgy.
 
14:45 – 15:00 Катя Костадинова, ПУ „Паисий Хилендарски".
Рециклиране на електронен скрап с цел оползотворяване на благородните метали. 
 
15:00 – 15:15 Румяна Николова, ПУ „Паисий Хилендарски".
Оценка на екологичното и химично състояние на долното течение на р. Чепеларска и анализ на антропогенното въздействие.
 
15:15 – 15:45 КАФЕ ПАУЗА
 
 
СЕКЦИЯ„ФИЗИКОХИМИЯ"
Председател: Доц. д-р Нина Димчева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"
 
15:45 – 16:00 ЕлицаКоленцова, Аграрен Университет – Пловдив.
Окисление на CO и летливи органични съединения върху нанесени мед – манганови катализатори.
 
16:00 – 16:15 Станислава Гандова, ПУ „Паисий Хилендарски".
Изследване на течна фаза на системата Sn–Zn–Ag чрез различни геометрични модели.
 
16:15 – 16:30 Мартин Цветков, СУ „Св. Климент Охридски".
Смесени шпинелни ферити ZnxCo1-xFe2O4 като фотокатализатори за разграждане на органични замърсители.
 
16:30 – 16:45 Ива Славова, ПУ „Паисий Хилендарски".
Хетерогенно-каталитично окисление на Родамин В във водни разтвори с участие на масивен и нанесен върху различни подложки Co3O4.
 
16:45 – 17:00 Ванина Иванова, ПУ „Паисий Хилендарски".
Изследване на каталитичната активност на наноразмерен NiOx за окислителна деструкция на 2,4-дихлорфенол във водни разтвори. 
 
17:00 – 17:15 Павлина Б. Кънчева, ПУ „Паисий Хилендарски".
Сравнително изследване на реакционните пътища на възбудените състояния на деформационните механизми на цитозина и 2,4-диаминопиримидина.
 
17:15 – 17:30 Меги Качакова, ПУ „Паисий Хилендарски".
Електрохимичен биосензор за определяне на L-аскор-бинова киселина (Витамин С).
 
 
 
 
23 ноември 2013, СЪБОТА
 
СЕКЦИЯ „ОРГАНИЧНА ХИМИЯ", „МЕДИЦИНСКА ХИМИЯ" И „БИОХИМИЯ"
Председател: Доц. д-р Стела Статкова – ПУ „Паисий Хилендарски"
 
10:00 – 10:15 Павел Нешковски, „Проф. д-р Асен Златаров",
Бургас.
Реакции на сулфинови киселини с хетероспрегнати алкени. I. Нуклеофилно присъединяване на аренсулфинови киселини към 4-бромо-бета- хлоро-бета-
нитростирен.
 
10:15 – 10:30 Станимир Манолов, ПУ „Паисий Хилендарски".
Нови методи за синтез на Cherylline.
 
10:30 – 10:45 Атанаска Матова, ПУ „Паисий Хилендарски".
Изследване съдържанието на евгенол и метилевгенол в розова вода.
 
10:45 – 11:00 Димитър Божилов, ПУ „Паисий Хилендарски".
Изследване на полифеноли във видове пелин и сравняване хроматографските им профили чрез метода за разпознаване на образи. 
 
11:00 – 11:15 Радостина Михайлова, ПУ „Паисий Хилендарски".
Приложение на реакцията на алфа-амидоалкилиране за синтез на нови 2-заместени бензотиазолови производни.
 
11:15 – 11:30 Георги Матев, Университет по хранителни техно-
логии – Пловдив.
Синтез, характеристика и приложение на сукроестери като антимикробни агенти.
 
11:30 – 11:45 Павел Янев, ПУ „Паисий Хилендарски".
Синтез на 1,4-дизаместени тетрахидроизохинолинови производни чрез реакция на Бишлер-Напиралски.
 
11:45 – 12:00 Юлиан Войников, Фармацевтичен факултет – Медицински университет, София.
Аминокиселинни производни на теофилин-7-оцетна киселина с потенциална химиотерапевтична активност.
 
12:00 – 13:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА
 
13:00 – 13:15 Кайяне Караохлуян, ПУ „Паисий Хилендарски".
Приложение на реакцията на алфа-амидоалкилиране за синтез на нови производни на биофлавонола кварцетин.
 
13:15 – 13:30 Маргарита Дочева, Институт по тютюна и тютюневите изделия, Марково.
Изследване на радикал-улавяща активност на нови хетероциклени съединения, получени чрез реакция на алфа-амидоалкилиране.
 
13:30 – 13:45 Ели Петрова, ПУ „Паисий Хилендарски".
Методи за определяне на антиоксидантна активност. 
 
13:45 – 14:15 Петя Иванова, Университет по хранителни технологии – Пловдив.
Характеристика на белтъчни изолати, получени от слънчогледов шрот. Модификация на белтъчни изолати от слънчогледов шрот под действие на микробиална трансглутаминаза.
 
14:15 – 14:30 Николай Солаков, Светлана Ненчева, ПУ „Паисий Хилендарски"
Нутрицевтика. Аспекти в профилактиката на здравето.
 
14:30 – 14:45 Снежана Русинова-Видева – БАН Пловдив.
Влияние на Zn2+,Cu2+ и Fe2+ върху биоакумулацията на ергостерол, бета-каротен и коензим Q10 при антарктически щам Sporobolomyces salmonicolor AL1.
 
14:45 – 15:00 Бойка Стойкова, Югозападен университет „Неофит Рилски"
Зелен органичен синтез при бромиране на цинамоиламиди.
 
15:00 – 15:15 Десислава Димитрова, Медицински университет – Пловдив.
Латекс и неговите продукти – влияние при професионална експозиция.
 
15:15 – 15:30 Моника Георгиева, ПУ „Паисий Хилендарски".
Синтез и структурна характеристика на ацилиминиеви реагенти