Сборник с резюмета, 27- 28 ноември 2015 г.

 

П Р О Г Р А М А
 
27.11.2015 г.
 
08:00 – 09:00 Регистрация.
 
09:00 – 10:00 Откриване на конференцията.
 
10:00 – 10:30 Пленарен доклад на тема: „Биоелектрохимия – цели, задачи, перспективи", доц. д-р Нина Димчева.
 
10:30 – 11:00 Пленарен доклад на тема: „Високоефективна течна хроматография на полифеноли", доц. д-р Солея Даньо.
 
11:00 – 11:15 Кафе пауза.
 
11:15 – 11:45 Пленарен доклад на тема: „Ексергоекологични анализи в цветната металургия", доц. д-р Георги Патронов.
 
11:45 – 12:15 Пленарен доклад на тема: „Състав и оксидантна активност на липиди", доц. д-р Мария Ангелова-Ромова.
 
12:15 – 13:30 Обедна почивка.
 
13:30 – 13:45 Диляна Чакърова-Димитрова, Оптимизиране на метод за индиректно определяне на активно вещество Цинеб чрез ICP-OES измерване на сяра.
 
13:45 – 14:00 Нора Сотирова, Определяне на индий в цинкови суровини и междинни технологични продукти от производството на цинк.
 
14:00 – 14:15 Маргарита Дочева, Изследвания на вредни вещества в тютюневия дим и фактори, влияещи върху тях.
 
14:15 – 14:30 Таня Миланова, Изследване на основни химични компоненти на продукт за пушене „тютюн за наргиле"
 
14:30 – 14:45 Евелина Върбанова, Проблеми, породени от матрицата при директно определяне на лантаниди в екологични обекти чрез плазмени спектрални методи.
 
14:45 – 15:00 Йордан Стремски, Синтез на бис-хетероциклични производни чрез мултикомпонентни реакции.
 
15:00 – 17:00 Постерна сесия.
 
17:00 Коктейл.