Програма на конференцията

 

10 Ноември 2017, петък

09.00-10.30 РЕГИСТРАЦИЯ

10.30-11.00 ОТКРИВАНЕ, зала Компас, Ректорат

 

11.00-12.00 Пленарни доклади

  •    Poul Erik Hansen от Roskilde University, Denmark, с тема: Hydrogen Bonding in Chemistry and Biology
  •   Liudmil Antonov / Людмил Антонов от Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Sciences, с тема: Is molecular vehicle really possible?

12.00-13.00 Обедна почивка

 

13:00-14:30 Устни Доклади

     I – Сесия 

Секция: Органична химия

13:00-13:15 „Синтез на функционализирани бета-кетоамиди" - Пламен Ангелов, Павел Янев, Стиляна Величкова

13:15-13:30 „Синтез на N-защитени 3-енаминотетрамови киселини"-Силвия Иванова, Пламен Ангелов, Павел Янев

 

Секция: Медицинска химия

13:30-13:45 „Приложение на мултикомпонентна реакция за синтез на аналози на алкалоида Salvadoricine"-В. Стаева, Й. Стремски, Ст. Статкова-Абегхе, Ил. Иванов

13:45-14:00 „Синтез и изследване на радикал-улавящата активност на нови бензотиазолови съединения"-Д. Клисурова, В. Балчева, Й. Стремски, Ст. Статкова-Абегхе

14:00-14:15 „Приложение на N-ацилиминеви реагенти за синтез на аза-камалексин"-Д. Киркова, Й. Стремски, Ст. Статкова-Абегхе, Ил. Иванов

14:15-14:30 „Новосинтезирани фотосенсибилизатори функционализирани с въглехидрати за подобряване индуцираната фотохимична интернализация"-И. Енева*, В. Мантарева*, И. Ангелов

 

14:30-15.30 Постерна сесия

Секция 1: Органична химия

„Combined studies towards the aggregation of trimethine cyanine dyes"-A. Kurutos, A. Crochet, K. M. Fromm, L. Antonov

„A concept for stimulated proton transfer in 1-(phenyldiazenyl)naphthalen-2-ols"-V. Deneva, S. Hristova, L. Antonov and F. S. Kamounah

„Отнасяне на 1H и 13C ЯМР, 1H-1H COSY, HMBC, HMQC спектри на 2-тиоурацил"-П. Джамбазова, П. Маринова, П. Пенчев

 

Секция 2: Хранителна химия

„Биологична активност на водни екстракти от лечебни растения"-Миглена Раева, Надежда Петкова

„Оценяване на биологичната активност на бисквити приготвени с брашна от клубени на топинамбур"-Мирела Христова, Надежда Петкова, Ивелина Василева

 

Секция 3: Неорганична химия

„Троен комплекс на ванадий (IV) с нафтален-2,3-диол (DHN) и 3-(4,5-диметилтиазолил-2-ил)-2,5-дифенил-2H-тетразолиев бромид (MTT) за течно-течна екстракция на ванадий"- Златимир Т. Желев, Галя К. Тончева, Кирил Б. Гавазов

„Влияние на ефекта на Ян-Телер върху образуването на твърди разтвори с бльодитов тип структура Na2M1-XCuX(SO4)2×4H2O (M = Co, Ni, Zn; X £ 0.14-0.18)"-Цв. Банчева, М. Георгиев, Д. Маринова, Д. Стоилова

 

Секция 4: Нови материали, методи и технологии

„Rotary switches as a perspective platform for development of molecular motors"- S. Hristova, F. S. Kamounah, A. Crochet, N. Molla, P. E. Hansen, D. Nedeltcheva, K. M. Fromm, L. Antonov

 

Секция 5: Методика на обучението

„Есенно училище по нанохимия и нанотехнологии:  изследване на четири частни случая CASE STADY"- Зл. Гарова

 

Секция 6: Аналитична химия

„Изследване на подходи за повърхностна модификация и сорбционни способности на MnFe2O4 наночастици"- Ани Иванчева, Деяна Георгиева, Цветомила Лазарова, Виолета Стефанова

 

Секция 7: Теоритична химия

„Prediction of physicochemical properties by group contribution methods"- Vesselina Paskaleva, Ognyan Pukalov, Daniela Slavova, Jordanka Statieva, Nikolay Kochev, Nina Jeliazkova

„JBSMM-REACTOR: a SOFTWARE TOOL FOR SIMULATION OF CHEMICAL REACTIONS"- N. Kochev, S.Avramova, Georgi Dimitrov, Plamen Angelov, N. Jeliazkova

"Exhaustive tautomer generation of organic compounds" - Vesselina Paskaleva, Nikolay Kochev

 

Секция 8: Физикохимия

„Изследване на атмосферата със стратосферен балон"-Стоян Тенев, Атанас Терзийски, Николай Кочев, Ведрин Желязков, Лъчезар Илиев, Георги Димитров, Нина Желязкова и Исая Терзийски

 

15:30-16:45 Устни доклади

     II – Сесия

Секция: Нови материали, методи и технологии

15:30-15:45 „Солюбилизация на фенофибрат в разтвори на жлъчни соли и конвенционални сърфактанти"-Владимир Кътев, Захари Винаров, Славка Чолакова, Николай Денков

15:45-16:00 „Подобряване разтворимостта на прогестерон: ефект на молекулната структура на сърфактанта"- Петра Добрева, Захари Винаров, Славка Чолакова, Николай Денков

 

Секция: Аналитична химия

16:00-16:15 „Приложение на централно - композиционен план за оптимизиране на инструменталните условия при MP-AES определяне на Cd, Cr, Cu, Ni, Pb и Zn" -  В. Запрянова, Е. Пискова, К. Симитчиев

16:15-16:30 „МP-AES определяне на Аs чрез хидридна генерация" - M. Кирякова, Е. Върбанова, К. Симитчиев, В. Кметов

 

Секция: Теоретична химия

16:30-16:45 „Квантовохимично охарактеризиране на фолат и антифолати" - Стоян Илиев, Гергана Гочева, Бояна Атанасова, Николета Иванова, Жасмина Петрова, Галя Маджарова, Анела Иванова

 

16:45-17:15 Официално закриване на конференцията

19:00-20.30 Работна вечеря – коктейл

 

11 Ноември 2017, събота

 

10.30-13.00 Работни срещи по направления

13.00-14.00 Обяд

14.30-17.00 Културна програма