Име на докладчика     Университет/Организация   Тематично направление   Тема на доклада   Форма на участие
Zlatimir Zhelev     University of Plovdiv "Paisii Hilendarski"   Inorganic Chemistry   Изследване на комплексообразуването в екстракционна система съдържаща ванадий (IV), 2,3 нафталендиол (ND) и 3-(4,5-диметил-2-тиазолил)-2,5-дифенил тетразолиев бромид (МТТ)   Poster
                   
Катя Николова     ПУ „Паисий Хилендарски"   Биохимия   TWO NEW NEO-CLERODANE DITERPENES ISOLATED FROM SCUTELLARIA GALERICULATA AND CYTOTOXIC ACTIVITIES OF DITERPENES FROM DIFFERENT SCUTELARIA GENUS   Постер
                   
Мирела Христова Христова     Университет по хранителни технологии   Хранителна химия   Оценяване на биологичната активност на маслени бисквити с вложени брашна от клубени топинамбур   Постер
                   
Миглена Димчева Раева     Университет по хранителна химия   Хранителна химия   Антиоксидантна активност на  водни екстракти от лечебни растения   Постер
                   
Габриела Ганчева     Софийски университет   Нови материали методи и технологии   Ефективна солюбилизация на Албендазол в агрегати на анионни сърфактанти   Устен доклад
                   
Петра Добрева     СУ "Св. Климент Охридски"   Нови материали методи и технологии

 

Подобряване разтворимостта на прогестерон: Ефект на молекулната структура на сърфактанта

  Устен доклад
                   
Цветелина Калинова Банчева     Химикотехнологичен и металургичен Университет, София   Неорганична химия   Influence of the Jahn-Teller effect on the formation of limited solid solution Na2M1-XCuX(SO4)2·4H2O (M = Co, Ni, Zn) with a blödite-type of structure.    Постер
                   
Silvia Hristova     Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Sciences   New materials methods and technologies   Rotary switches as a perspective platform for development of molecular motors   Poster
                   
Павел Руменов Янев     Пловдивски УниверситетПаисий Хилендарски""   Органична химия   Синтез на функционализаирани бета-кетоамиди   Устен доклад
                   
Силвия Иванова     ПУ "Паисий Хилендарски"   Органична химия   Синтез и стереохимични изследвания на енамини на 3-ацилтетрамови киселини и 3-ацилпиперидин-2,4-диони   Устен доклад
                   
Владимир Кътев     Софийски университет-Факултет по химия и фармация   Нови материали методи и технологии   Солюбилизация на фенофибрат в разтвори на жлъчни соли и конвенционални сърфактанти   Устен доклад
                   
Ваня Запрянова     ПУ "Паисий Хилендарски"   Аналитична химия   Приложение на централно - композиционен план за оптимизиране на инструменталните условия при MP-AES определяне на Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn   Устен доклад
                   
Ivelina Zdravkova Eneva     Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Sciences   Medical Chemistry   Новосинтезирани фотосенсибилизатори функционализирани с въглехидрати за подобряване индуцираната фотохимична интернализация   Oral presentation
                   
Стоян Илиев     СУ "Св. Климент Охридски"   Теоретична химия   Квантовохимично охарактеризиране на фолат и антифолати   Устен доклад
                   
Полина Джамбазова     ПУ "Паисий Хилендарски"   Органична химия   Отнасяне на 1H и 13C ЯМР, 1H-1H COSY, HMBC, HMQC спектри на 2-тиоурацил   Постер
                   
Златка Гарова     ПУ "П.Хилендарски"   Методика на обучението   Есенно училище по нанохимия и нанотехнологии: изследване на четири частни случая""   Постер
                   
Мина Кирякова     ПУ "Паисий Хилендарски"   Аналитична химия   MP-AES определяне на As чрез хидридна генерация.   Устен доклад
                   
Десислава Киркова     ПУ "П. Хилендарски"   Медицинска химия   Приложение на N-ацилиминиеви реагенти за синтез на аза-камалексин.   Устен доклад
                   
Даниела Клисурова     ПУ "П. Хилендарски"   Медицинска химия   Синтез и изследване на радикал-улавящата активност на нови бензотиазолови съединения   Устен доклад
                   
Вероника Стаева     ПУ "П. Хилендарски"   Медицинска химия   Приложение на мултикомпонентна реакция за синтез на аналози на алкалоида Salvadoricine   Устен доклад
                   
Vera Deneva     IOCCP-BAS   Organic Chemistry   A concept for stimulated proton transfer in 1-(phenyldiazenyl)naphthalen-2-ols   Poster
                   
Ани Иванчева     ПУ "П. Хилендарски"   Аналитична химия   Изследване на подхода за повърхностна модификация и сорбционни способности на MnFe2O4 наночастици   Постер
                   
Atanas Kurutos     IOCCP-BAS   Organic Chemistry   Combined studies towards the aggregation of trimethine cyanine dyes   Poster
                   
Георги Димитров     Пловдивски университет, Хумически факултет, C.lab   Physical Chemistry   Изследване на атмосферата със стратосферен балон   Постер
                   
Svetlana Avramova     University of Plovidv   Theoretical Chemistry   JBSMM-REACTOR: A SOFTWARE TOOL FOR SIMULATION OF CHEMICAL REACTIONS   Poster
                   
Vesselina Paskaleva     University of Plovidv   Theoretical Chemistry   Prediction of physicochemical properties by group contribution methods   Poster